Generalforsamling 2018

I henhold til vedtægternes § 3, stk. 2 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Rosenselskab

Søndag den 4. marts 2018 kl. 15.00
Comwell Grand Park
Ørnumvej 6, 4220 Korsør

Dagsorden
i henhold til vedtægternes § 3, stk. 5

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Forslag til drøftelse og beslutning
 6. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af formand og kasserer
 8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse
 9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. En revisor kan være ekstern; i så fald er den anden valgte revisor kritisk revisor
 10. Eventuelt

Forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen, jævnfør dagsordenens punkt 5, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen ifølge § 3, stk. 7.

Stemmeret har medlemmer med uopsagt medlemskab – og som har betalt kontingent senest 31. december 2017.

Forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen foreslår, at

 • 3, stk. 3: Foreningens ordinære generalforsamlinger afholdes på Fyn,
  ændres til:
 • 3, stk. 3: Bestyrelsen vælger en centralt beliggende lokation for afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling.

Tilmelding

Af hensyn til lokaleopstilling og servering vil vi meget gerne have en tilmelding senest 21. februar til Priscilla Heltoft på mail: pmheltoft@gmail.com eller på tlf.: 61 85 21 32 . Her kan man også melde sig til frokosten kl. 13.00, som ikke – årsmødedeltagere kan deltage i, mod en egenbetaling på 100 kr.