Generalforsamling i Det Danske Rosenselskab 2020

I henhold til vedtægternes § 3, stk. 2 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Rosenselskab

 

Dagsorden

i henhold til vedtægternes § 3, stk. 5

• Valg af dirigent og referent

• Valg af stemmetællere

• Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

• Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

• Forslag til drøftelse og beslutning

• Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent for det kommende år

• Valg af kasserer  (i lige år – valg af formand i ulige år)

• Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse

• Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. En revisor kan være ekstern,

   i så fald er den anden valgte revisor kritisk revisor.

• Eventuelt

Forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen, jævnfør dagsordenens punkt 5, skal være foreningens formand, Inger Schierning i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen ifølge § 3, stk. 7.

Stemmeret har medlemmer med uopsagt medlemskab, som har indbetalt kontingent senest 31. december 2019 – samt medlemmer af Rosenforum2020, som har indbetalt kontingent til Rosenselskabet senest 31. december 2019.

Tilmelding

Af hensyn til lokaleopstilling vil vi gerne have en tilmelding senest 5. marts 2020

til næstformand Lise Færch lisetaastrupvej@gmail.com eller SMS til 61 69 11 86 

eller formand Inger Schierning i.schierning@gmail.com  eller SMS til 23 11 01 18

Vel mødt

Bestyrelsen