Generalforsamling 2020

I henhold til vedtægternes § 3, stk. 2 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Rosenselskab

Søndag den 19. januar på Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør

Den ordinære generalforsamling holdes én gang årligt, og varsles ved meddelelse i foreningens blad RosenNyt eller ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer senest 30 dage før datoen for generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 3, stk. 5

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Forslag til drøftelse og beslutning
  6. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent for det kommende år
  7. Valg af formand og kasserer
  8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse
  9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. En revisor kan være ekstern; i så fald er den anden valgte revisor kritisk revisor
  10. Eventuelt

Forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen, jævnfør dagsordenens punkt 5, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen ifølge § 3, stk. 7.

Stemmeret har medlemmer med uopsagt medlemskab – og som har betalt kontingent senest 31. december 2019

Tilmelding

kommer senere