Generalforsamling 2019

I henhold til vedtægternes § 3, stk. 2 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Rosenselskab

Søndag den 17. marts kl. 14.00 (ca)

Trinity Hotel & Konference Center A/S, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Dagsorden

i henhold til vedtægternes § 3, stk. 5

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Forslag til drøftelse og beslutning
  6. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent for det kommende år
  7. Valg af formand og kasserer
  8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse
  9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. En revisor kan være ekstern; i så fald er den anden valgte revisor kritisk revisor
  10. Eventuelt

Forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen, jævnfør dagsordenens punkt 5, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen ifølge § 3, stk. 7.

Stemmeret har medlemmer med uopsagt medlemskab – og som har betalt kontingent senest 31. december 2018

Tilmelding

Af hensyn til lokaleopstilling og servering vil vi meget gerne have en tilmelding senest 20. februr til Priscilla Heltoft på mail: pmheltoft@gmail.com eller på tlf.: 61 85 21 32. Her kan man også melde sig til frokosten kl. 13.00, som ikke-årsmødedeltagere kan deltage i imod en egenbetaling på 100 kr.